Cele

O nas

Cele Stowarzyszenia MAKI

Cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Zwracanie uwagi społeczeństwa na przestrzeganie praw człowieka względem osób nie potrafiących występować w obronie swoich przywilejów w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze, rekreacji z zachowaniem zasad integracji społecznej, popieranie inicjatyw wspierających samodzielne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z zabezpieczeniem socjalnym, ochroną i pomocą prawną.
 2. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym intelektualnie i z autyzmem członkom tak, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu- inicjowanie form doradztwa, szkolenia, asystowania i opieki prawnej między innymi poprzez:
  • Występowanie z wnioskami: o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka;
  • Dbanie o zapewnienie możliwości decydowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w swoich sprawach zarówno na gruncie rodziny jak i w społeczeństwie;
  • Tworzenie nowych form włączania dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem we wszystkie nurty normalnego życia, dbanie o istnienie warunków dla korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im wsparcia;
  • Budowanie form indywidualnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w niezależnym, samodzielnym życiu, rozwijanie mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej;
  • Organizowanie placówek prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i autyzmem, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi (porażenie mózgowe, padaczka i inne).
 3. Prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji, działań kulturalnych, realizację programów integracyjnych oraz organizowanie dowozu na te zajęcia.
 4. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
  • grup samopomocowych;
  • grup wsparcia;
  • usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie oraz promujących zdrowy styl życia;
  • placówek stałego i czasowego ( w tym dziennego) pobytu.
 5. Współprace i wymianę informacji z organami administracji publicznej, samorządowej i rządowej, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do celów Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem z życia społecznego i zawodowego.
 8. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy ich opiekunów i rodzin.
 9. Promocję działalności twórczej niepełnosprawnych.
 10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, popularyzatorskiej i innej.
 12. Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i rządowej, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do celów Stowarzyszenia.
 13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi.
 14. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 15. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Chcesz pomóc ?

Przekaż nam 1,5 % podatku

KRS 0000312965

1 5 procent

lub wpłać pieniądze na konto:

PeKaO S.A.   17 1240 3246 1111 0010 2027 9751

 

Losowe zdjecia