Statut

O nas

Statut Stowarzyszenia MAKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie MAKI, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i osobom z autyzmem, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi.

 

§ 2

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gniezno.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§6

Stowarzyszenie używa znaku i pieczęci. Wzór znaku i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 7

Stowarzyszenie zawiązało się na czas nieokreślony, jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

 

§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dn.24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.nr 96poz.873 ze zm./.Działalność ta jest nieodpłatną działalnością statutową pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z autyzmem w codziennym życiu, dbanie o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans i inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz tworzenie wzajemnego wsparcia dla ich rodzin.

 

§ 10

Cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Zwracanie uwagi społeczeństwa na przestrzeganie praw człowieka względem osób nie potrafiących występować w obronie swoich praw w zakresie: leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze, rekreacji z zachowaniem zasad integracji społecznej;
 2. Wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę samodzielnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem z zabezpieczeniem socjalnym, ochroną i pomocą prawną;
 3. Udzielanie wsparcia niepełnosprawnym intelektualnie członkom, aby sami mogli występować w swoim imieniu, inicjowanie form doradztwa, szkolenia, asystowania i opieki prawnej;
 4. Dbanie o zapewnienie możliwości decydowania i występowania w swoim imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem w swoich sprawach zarówno na gruncie rodziny jak i w społeczeństwie;
 5. Tworzenie nowych form włączania dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem we wszystkie nurty normalnego życia, dbanie o istnienie warunków dla korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im wsparcia;
 6. Budowanie form indywidualnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w niezależnym, samodzielnym życiu, rozwijanie mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej;
 7. Organizowanie placówek prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i autyzmem, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi;
 8. Prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji, działań kulturalnych, realizację programów integracyjnych oraz organizowanie dowozu na te zajęcia;
 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
  • grup samopomocowych;
  • grup wsparcia;
  • usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie oraz promujących zdrowy styl życia;
  • placówek stałego i czasowego ( w tym dziennego) pobytu;
 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia;
 11. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem z życia społecznego i zawodowego;
 12. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy ich opiekunów i rodzin;
 13. Promocję działalności twórczej niepełnosprawnych;
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków, pracowników Stowarzyszenia oraz wolontariuszy;
 15. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, popularyzatorskiej i innej;
 16. Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i rządowej, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do celów Stowarzyszenia;
 17. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi;
 18. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia;
 19. Przeciwdziałanie różnym formom uzależnienia i patologiom społecznym;
 20. Pomoc osobom z problemami uzależnienia oraz ich rodzinom;

 21. Ochrona i promocja zdrowia;

 22. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu;

 23. Zapobieganie przemocy w rodzinie i pomoc jej ofiarom;

 24. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami w
  podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć odnoście propagowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologii, wolontariatu;

 25. Promocja i organizacja wolontariatu;

 26. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych;
  • wspierających;
  • honorowych.

 

§ 12

  1. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
  2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a. biernego i czynnego wyboru władz Stowarzyszenia;

b. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;

c. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

d. udziału w zebraniach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

  1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień Statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

b. lojalnie dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegać zasad etycznych;

c. aktywnie przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów;

d. regularnego opłacania składek członkowskich.

  1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

a. zgonu członka;

b. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;

c. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia;

d. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku łamania Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia;

e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 1. Decyzję o wykluczeniu podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności najmniej połowy członków Zarządu, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.
 2. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób:
   • skreślonych z listy członków w związku z § 12. punktem 6. podpunktem c., może nastąpić decyzją Zarządu Stowarzyszenia po opłaceniu zaległości;
   • wykluczonych w związku z § 12. punktem 6. podpunktem d., może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat i wymaga każdorazowo zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 13

 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną, rzeczową lub merytoryczną do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego zobowiązania do minimum rocznego wspierania działalności.
 3. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§ 14

Członkami honorowymi mogą być osoby, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 15

 1. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

   • Walne Zgromadzenie Członków;
   • Zarząd;
   • Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o głosowaniu tajnym , Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisje Skrutacyjną i ustala regulamin głosowania.

 

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków danej władzy. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. W sprawach bezpośrednio związanych z osobistym interesem członka władz Stowarzyszenia, nie bierze on udziału w głosowaniu.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. W przypadku braku wymaganej liczby członków w ustalonym terminie, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w tym samym dniu o godzinę później, bez względu na liczbę członków obecnych. II termin Walnego Zgromadzenia Członków musi być podany w powiadomieniu.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. ustalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
 2. wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi , na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w wszystkich sprawach wniesionych pod obrady, związanych z zakresem działania Stowarzyszenia;
 6. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
 7. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania i podziału;
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie likwidacji i przeznaczenia jego majątku;
 9. uchwalanie budżetu;
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 10 osób. Na pierwszym posiedzeniu, przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego, Zarząd wybiera spośród swojego grona:
   • prezesa;
   • wiceprezesa;
   • sekretarza;
   • skarbnika.
 2. W Zarządzie rodzice lub opiekunowie prawni osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem stanowią minimum połowę składu osobowego.
 3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Jeżeli liczba członków Zarządu zmniejszy się poniżej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru , Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 2. kierowanie całą działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
 4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 7. opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
 8. ustalanie regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników zatrudnionych we wszystkich strukturach Stowarzyszenia;
 9. powoływanie, w porozumieniu z Komisją Rewizyjną, biegłego rewidenta do badania bilansu Stowarzyszenia;
 10. podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 23

 1. Prezes Zarządu kieruje całokształtem prac Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych ,umowy, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu prezes i wiceprezes, bądź prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.
 3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez jego prezesa w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

 

§ 24

  1. Zarząd może powołać biuro w celu:

a. bezpośredniej obsługi zadań statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie;

b. obsługi zarządzania Stowarzyszeniem;

c. niezbędnej obsługi zadań zleconych Stowarzyszeniu we wszystkich jego strukturach;

d. obsługi finansowej i organizacyjno - prawnej działalności Stowarzyszenia.

 1. Biuro Zarządu działa na podstawie regulaminu nadanego przez Zarząd.
 2. Wybrany prezes Zarządu może być dyrektorem biura w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

Komisja Rewizyjna

§ 25

  1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
  3. W składzie Komisji Rewizyjnej musi być najmniej jedna osoba będąca rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub z autyzmem.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni;

d. powinni posiadać kwalifikacje pozwalające na prawidłową ocenę działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

  1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia;

b. składanie uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji na miejsce członków ustępujących, może uzupełnić do swojego składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej połowy jej składu pochodzącego z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 26

Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie;
 2. wpływy ze zbiórek;
 3. darowizny, spadki i zapisy;
 4. dotacje i subwencje;
 5. przychody uzyskane z majątku Stowarzyszenia i własnej działalności;
 6. inne wpływy.

 

§ 27

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą , z której dochód przeznaczony jest wyłącznie, na realizację celów statutowych Stowarzyszenia .

 

§ 28

Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;

d.zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów oraz ich osób bliskich, po cenach wyższych niż rynkowe;

e.udostępniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania środków finansowych na indywidualne potrzeby.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§ 31

We wszystkich sprawach nieuregulowanych statutem, mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Chcesz pomóc ?

Przekaż nam 1,5 % podatku

KRS 0000312965

1 5 procent

lub wpłać pieniądze na konto:

PeKaO S.A.   17 1240 3246 1111 0010 2027 9751

 

Losowe zdjecia